Νομοθεσία

Frequently Ask Questions.

Η επιγραφή «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής» προβάλλει τους νόμιμους χώρους αισθητικής, όπου παρέχονται νόμιμα και υπεύθυνα υπηρεσίες αισθητικής και διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η δημόσια υγεία. Έχει ισχύ ένα (1) ημερολογιακό έτος και επανεκδίδεται με την ανανέωση συνδρομής του μέλους στον Σ.ΕΠ.Α.Ε..

Είναι ένα εργαλείο προβολής το οποίο ενδυναμώνει το κύρος και την αναγνωρισιμότητα των Εργαστηρίων Αισθητικής στα μάτια του καταναλωτικού κοινού.

Στην περίπτωση Εργαστηρίου Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του/των ιδιοκτήτη/ών υπεύθυνου/νων αισθητικών.

Στην περίπτωση Επιχείρησης Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του επιστημονικά υπεύθυνου, όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει ο χώρος.

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/Β/11-04-2012) το Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθιστά το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και έχει πενταετή ισχύ.

Για τους Επαγγελματίες Αισθητικούς, καθώς και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Αισθητικής, απαιτείται ακτινογραφία θώρακος και εξέταση από κρατικό ή ιδιώτη ιατρό, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό έντυπο.

Τα πιστοποιητικά Υγείας όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Αισθητικής, πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Ελεγκτικής επιτροπής του Υγειονομικού ελέγχου.

Ο/Η Αισθητικός και οι εργαζόμενοι όπως μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση του Πιστοποιητικού Υγείας.

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού

Μετά την αποφοίτηση από το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και προκειμένου να εργαστεί ως Αισθητικός, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αιτηθεί στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) της κατοικίας του, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού λαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών με τον τρόπο που επιλέγει ο αιτούντας.

Βρείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

 • Για Έλληνες υπηκόους

 1. Αίτηση Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού(δίνεται και από την Περιφέρεια, ή την βρίσκετε στο παραπάνω link)

 2. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Ι.

ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Yπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)

 1. Παράβολο ΔΟΥ 7,63 €

 2. Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €

 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας

 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου

 • Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας

Απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας

 • Για υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε.

Απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας

 • Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο

Απαιτείται επιπλέον δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92

 • Για τους ομογενείς από Αλβανία

Απαιτείται επιπλέον το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αιτηθεί στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) της κατοικίας του, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο σχετικός φάκελος ελέγχεται από την Υπηρεσία και εντός τριμήνου πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο της Περιφέρειας.

Βρείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

 • Για Ελεύθερο Επαγγελματία

 1. Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής (δίνεται και από την Περιφέρεια, ή την βρίσκετε στο παραπάνω link)

 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου

 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από αρχιτέκτονα ή διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης και δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο. (Τα σχέδια αυτά στη συνέχεια θεωρούνται από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας)

 4. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση

 5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία

 6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο)

 7. Αντίγραφο Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

 8. Πιστοποιητικό Υγείας

 9. Κατάσταση των μηχανημάτων του Εργαστηρίου εις διπλούν με τα χαρακτηριστικά τους

 10. Πιστοποιητικά CE για κάθε μηχάνημα (ή βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας, δεν υπερβαίνουν την υπό του νόμου καθορισθείσα τάση και διαθέτουν πιστοποιητικό CE

 11. Παράβολο ΔΟΥ 38 €

 • Για Επιχείρηση Νομικού Προσώπου υποβάλλονται επιπλέον

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ (Για την έκδοση αυτού απαιτείται Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας), Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) καθώς και Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των 10€)

 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ

 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου

 • Εγγραφή στο Σ.Επ.Α.Ε

 • Αγαπητοί συνάδελφοι, για την εγγραφή σας στο Σ.Επ.Α.Ε. απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (βρείτε την σε ηλεκτρονική μορφή εδώ) ή συμπληρώστε την σε έντυπη μορφή

  στο γραφείο του Συλλόγου,

  2) Αντίγραφο Πτυχίου ΤΕΙ,

  3) Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος,

  4) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,

  5) Απόδειξη πληρωμής χρηματικού ποσού 55€ (Εγγραφή 5€ & Συνδρομή ημερολογιακού

  έτους 50*€)

  *Για επαγγελματίες εργαστηριούχους

  Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται

  • είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του Σ.ΕΠ.Α.Ε. (Σταδίου 39, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, γρ.11),
  • είτε σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή jpeg με email στο info@sepae.gr.

  Το συνολικό χρηματικό ποσό είτε πληρώνεται με τους εξής τρόπους:

  • τοις μετρητοίς στο γραφείο του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Τετάρτη 10:00-14:00 και Πέμπτη 10:00-12:00),
  • κατατίθεται στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Σ.ΕΠ.Α.Ε. IBAN GR 3401 7207 6000 5076 0637 33771. Στην τελευταία περίπτωση μας αποστέλλετε σκαναριμένη την απόδειξη της τράπεζας ή της ηλεκτρονικής μεταφοράς.

  Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου, Ταυτότητα Μέλους και πινακιδάκι με την ένδειξη “Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής” εφόσον ζητηθεί.

  Σε περίπτωση που χρειάζεστε Βεβαίωση Εγγεγραμμένου Μέλους για χρήση στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, παρακαλώ δηλώστε μας σε ποια Περιφέρεια θέλετε να την απευθύνετε.

  • Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς

  Ο Λογαριασμός του Σ.Επ.Α.Ε. στην τράπεζα Πειραιώς είναι:

  1) Για την κατάθεση στην ίδια τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού : 5076 0637 33771

  2)  Για το web banking
  IBAN: GR34 0172 076 000 5076 0637 33771